IZCEAS 2018
BEST PAPER AWARDS
Submission ID Presentation Language Authors Paper Title
best paper 41 Français Dan TOP , Dragos POPOIAG , Adrian GHICULESCU La Règlementation De La Responsabilité Administrative- Disciplinaire Dans Le Nouveau Code Administratif De La Roumanie
Regulation Of Responsibility Administrative- Disciklinary In The New Administrative Code Of Romania
best paper 109 English Dilşad EVCİ, Ferhan ÇEBİ Efficiency Measurement and Evaluation in Film Industry Using Data Envelopment Analysis Technique
Veri Zarflama Analizi Tekniğiyle Sinema Endüstrisinde Verimlilik Ölçümü
best paper 156 Türkçe Gönül TEZCAN Çin’in Batı Balkanlarda Artan Varlığı:Bölge Ülkelerinin Avrupa Birliği Bütünleşme Sürecine Etkileri
Increasing Chinese Presence in the Western Balkans: Its Effects on the European Union Integration Process in the Region
best paper 175 Türkçe Osman PALA , Mehmet AKSARAYLI Bulanık Parçacık Sürü Optimizasyonu ve Yüksek Dereceden Momentlere Dayalı Nicelik Kısıtlı Portföy Seçimi
Fuzzy Particle Swarm Optimization and Cardinality Constrained Portfolio Selection Based On Higher Moments
best paper 196 Türkçe Eda KARAÇÖP, Doğan BAKIRTAŞ Zorunlu Arabuluculuk Anlaşmasının İçeriği: Uygulamada Yaşanan Vergilendirme Sorunlarının Değerlendirilmesi
The Content of Mandatory Mediation Agreement: The Evaluation of Taxation Issues in Application
best paper 227 Türkçe Hakan BAY Amme Alacağının Cebren Tahsili
Collection of Public Receivables by Force
best paper 287 Türkçe Sarper BAŞAK, Türker SUSMUŞ Rüzgar Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletmede Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Uygulamaları
Time-Driven Activity Based Costing Applications in a Firm Operating in Wind Energy Sector
best paper 316 Türkçe Banu SARIBAY , Efe SARIBAY , Aynur İNCEKIRIK Üniversite Öğrencilerinin Sanal Kaytarma Davranışının Akademik Erteleme Ve Akademik Başarı ile Olan İlişkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
A Research on the Determination of Relationship Between the Issues of Cyberloafing of University Students on Academic Procrastination and Academic Achievement
best paper 368 Français Samir ABDELHAFIDH, Manel ALOUI Commerce et Synchronisation Des Cycles Entre La Tunisie Et Ses Principaux Partenaires Européens
Trade and Business Cycles Synchronization Between Tunisia and Its Major European Partners