Çevrimiçi Gönderimler

Kongre katılımcılarımız http://ocs.izceas.org adresini ziyaret ederek özet (17.08.2018 tarihine kadar) ve bildiri tam metinlerini (özeti kabul aldıktan sonra 15.10.2018 tarihine kadar) ilgili tarihlerde gönderebilirler.

Tam metini kabul edilmiş bildirilerin Özetleri elektronik olarak “Bildiri Özetleri” kitabında yayınlanacaktır. Tam metin bildiriler ISBN alınmış çevrimiçi-elektronik TAM METİN BİLDİRİ KİTABInda yayınlanacaktır.  Kongremize bugüne (31.07.2018) kadar 9 farklı ülkeden sözlü konuşmacının bildirisi kabul edilmiştir.

Kongremize katılım sağlayacak herkesin (bildiri sunmak, dinleyici olarak katılımak vb.) ödeme yapması gerekmektedir. Ödemelerin ne kadar ve hangi hesaba nasıl yapılacağı http://www.izceas.org/2018/tr/ucretler/ adresinde (tam metin bildiri kabul aldıntan sonra – 07.11.2018 tarihine kadar) detaylı olarak ödeme döneminde belirtilmiştir. Birden çok yazarları bildirilerin yazarlarından en az bir tanesi kongreye katılım sağlamak, bildirinin sunumunu yapmak ve katılım ücretini ödemek zorundadır. Birden fazla yazara sahip bildirilerde diğer yazarlarda katılım sağlamak istedikleri halde onlarında ayrı ayrı ödeme yapması gerekecektir.

Belgeler ve Taslaklar

Yazar Rehberi

Türkçe , İngilizce ve Fransızca yazılmış bildiriler İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi’nde değerlendirilmek üzere gönderilebilceklerdir.

Bir yazar en fazla iki bildiri gönderimi yapabilecektir. İkiden fazla bildirisi olan yazarların bildirisi kabul edilmeyecektir. Bir bildiriden maksimum 3 yazar bulunabilir. 3 yazardan fazla yazarı olan bildiriler kabul edilmemektedir.

Eğer yazarlar tam metini göndermezse veya katılım ücretini ödemez ise bu bildiriler kongre programına dahil edilmeyecek ve bildiriler kitabında yer almayacaktır.

Kongreye ancak başka bir yerde yayınlanmamış veya halen yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmayan bildiriler gönderilebilir.

Tam Bildiriler maksimum 10 sayfa olmalıdır. Microsoft Word ile hazrılanıp A4 boyutunda kağıt üzerine yazılmalıdır.

ÖZET GÖNDERİMİNDE DİKKAT EDİLECEKLER (17 Ağustos 2018 Tarihine Kadar Gönderilecek)

Bildirilerin öncelikle geniş özetleri gönderilecek sonrasında bildiri tam metin gönderilecektir. Bu nedenle ilk özet gönderiminde özetin en az 300 en fazla 500 kelime olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bildiri özetleri türkçe verildi ise özetin ingilizcesi de yazılacaktır. Ayrıca Özet ile birlikte JEL kodlarının yazımıda zorunludur. Özet yazımında aşağıdaki maddelere göre yazım yapılmalıdır.

 • Araştırmanın kapsamını ve esas amaçları belirtmeli
 • Kullanılan yöntemi tanımlamalı
 • Bulguları özetlemeli
 • Ana sonuçları belirtmelidir.

BİLDİRİ TAM METİN GÖNDERİMİNDE DİKKAT EDİLECEKLER(Bildiri Özeti Kabul Edilen Bildiri Sahipleri 31 Ağustos 2018 Tarihinden İtibaren 15 Ekim 2018 tarihine Kadar Gönderecek)

Bildiriler özet ve kaynakça hariç 10 sayfayı aşmamalıdır. Tam metin bildirilerdeki özetler 200 kelime ile sınırlıdır. Özetler, Türkçe makaleler için Türkçe ve İngilizce, diğer diller için yazıldığı dil ve İngilizce şeklinde düzenlenmelidir. Bildirilerde anahtar kelimeler ve en az iki adet JEL sınıflandırma kodları da yer almalıdır.

Gönderilen bildiriler hakem değerlendirmesi  için aşağıda belirtilen yazım kurallarımıza uygun olarak hazırlanmalıdır:

 • Yazar adları ve kurumları ile yazarları çağrıştıracak bilgilerin bildiri içinde yer almaması gerekmektedir.
 • Bildiri başlığı ilk harfler  büyük diğerleri küçük, ortalı, 14 punto olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Özet başlıkları koyu ve ortalı, özet metin 10 punto ve italik, iki yana yaslı olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Özette Türkçe başlık 14 punto, İngilizce başlık 12 punto ve yazar adları 12 punto olacak biçimde yazılmalıdır.
 • Anahtar kelimeler  ve JEL sınıflandırması kodları 10 punto, italik olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Derginin sayfa ölçüleri  üstten  5 cm, alttan 4 cm, soldan ve sağdan 4 cm kalacak şekilde yazılmalıdır.
 • Metinler Times New Roman, 11 punto, normal, her iki tarafa dayalı olarak yazılmalıdır.
 • Paragraf başları ilk satırında 0,5 cm içeriden başlamalıdır.
 • Metin içinde satır aralığı 1,5 satır olacak şekilde,  özet kısmı ise tek satır olarak hazırlanmalıdır.
 • Metin içinde özel olarak vurgulanmak istenen cümlelerde italik yazı karakteri kullanılmalıdır:
 • Paragraf sonrasında aralık (spacing) değeri olarak 6 nk boşluk verilmelidir.
 • Bütün sayfalar giriş kısmından başlayarak sayfanın  alt ortasında numaralandırılmalıdır.
 • Bildiride bölümlere ayırmada ondalık sistem kullanılmalıdır. Başlıklar ve alt başlıklar, kısa ve anlaşılır olmalıdır. Girişten başlayarak, sonuç kısmı da dahil olmak üzere başlıklarına numara verilmelidir.
 • Ana başlıklar 11 punto, koyu ve büyük harf,  diğer başlıklar 11 punto, koyu ve ilk harfler büyük olmalıdır.
 • Tablolara başlık ve sıra numarası verilmeli ve sayfaya ortalanmalıdır. Başlıklar tabloların üstünde yer almalı ve iki yana dayalı olmalıdır.
 • Tablo dışındaki tüm grafik, harita ve fotoğraflar şekil olarak adlandırılmalıdır. Şekillere başlık ve sıra numarası verilmeli ve sayfaya ortalanmalıdır. Başlıklar şekillerin altında yer almalı ve iki yana dayalı olmalıdır.
 • Şekiller ve tablolar metin içerisinde yer almalıdır. Şekil ya da tablonun kaynağı, şeklin ya da tablonun altında metin içi kaynak gösterme şartlarına uygun bir şekilde belirtilmelidir.
 • Formüller ve denklemler, denklem editörü ile yazılmalıdır. Tüm denklemlere sıra numarası verilmelidir. Formüller ve denklemler paragraf başından başlamalıdır. Sıra numarası parantez içinde ve satırın en sağında bulunmalıdır.
 • Kaynakların gösterimi dipnotlarla değil, metnin içerisinde parantezlerle yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde belirtilmelidir. Metin içerisindeki kaynak gösterimlerinde sıra şöyle olmalıdır: Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve eğer belirli bir sayfadan aktarma yapılmışsa sayfa numaraları. Karşılaşılabilecek bazı farklı durumlar aşağıdaki gibi olabilir:

Tek yazarlı ise; (Acar, 2000: 86).

İki yazarlı ise; (Akalın ve Aktuğlu, 1992: 80-85).

İkiden çok yazarlı ise; (Ünlen vd., 1979: 33-35).

Aynı yazar(lar)ın aynı yıldaki birden çok çalışmasına gönderme yapılıyorsa; (Sönmez, 1980a: 15-20; 1980b: 18-40) şeklinde olmalıdır.

Çalışmada metin içerisinde atıf yapılan kaynaklar mutlaka kaynakçada yer almalıdır. Yazara(lara) atıf ile kaynakçanın uyum gösterip göstermediğini mutlaka kontrol etmelidir.

Kaynakça tek satır aralığında yazılmalı ve mutlaka yazar soyadına göre sıralanmalıdır. Yazar(lar)ın soyadı açık bir şekilde ve büyük harfle yazılmalıdır. Birden fazla yazar olması durumunda, tüm yazarların soyadları, adlarından önce belirtilmelidir. Tüm yazar soyadları büyük harfle gösterilmelidir. Kaynakçada dergi isimleri kısaltılmamalıdır. Kaynaklar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Kaynakçada aşağıda örneklenen biçime uyulmalıdır:

Kitap

Tek yazarlı kitap

ACAR, S. (2000), Uluslararası Reel Ticaret: Teori, Politika, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

İki veya çok yazarlı kitap

RUSSELL, R. S., TAYLOR, B. W. (2011), Operations Managament, John Wiley & Sons Inc, USA.

Makale

Tek yazarlı  makale

LEWIS, M. A. (2000),Lean Production and Sustainable Competitive Advantage”, International Journal of Operations & Production Management, 20(8), 959-978.

İki veya çok yazarlı makale

PARTOVI, F. Y., CORREDOIRA, R. A. (2002), “Quality Function Deployment for The Good of Soccer”, European Journal of Operational Research, 137(3), 642-656.

Konferans Bildirisi

Tek yazarlı bildiri

KUO, T. C. (2003), “Green Product Development in Quality Function Deployment by Using Fuzzy Logic Analysis”, 2003 IEEE International Symposium on Electronics and the Environment, USA, 88-93.

İki veya çok yazarlı bildiri

KUTAY, N., TÜKENMEZ, M., AKKAYA, G. C. (2005), “Creative Accounting: In the View of Ethics Past Experiences and Future Perspectives”, AACF 2nd Annual International Accounting Conference, İstanbul, 10-12.

Çeviri Kitap

LONG, D. (2012), Uluslararası Lojistik Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi, (Çev. M. Tanyaş, M. Düzgün), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

Kitap içi Bölüm

YÜKSEL, H. (2013), “Application of Theory of Constraints’ Thinking Processes in a Reverse Logistics Process”, Reverse Supply Chains Issues and Analysis, (Ed. S.M.Gupta), Taylor & Francis Group CRC Press, USA, 22-26.

İnternet Referansları

Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki atıflar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, aşağıdaki örneğe uygun olarak verilmelidir.

Metin içinde: (Hellvin, 1996)

Kaynakçada: HELLVIN, L. (1996), “Vertical Intra-Industry Trade between China and OECD Countries”, OECD Development Centre Technical Papers, 114, www.oecd.org/pdf/M00006000/M00006065.pdf, (19.12.2001).

Alıntı doğrudan bir internet sitesinden yapılmışsa, metin içindeki atıflarda  sitenin genel adresi ve siteye ulaşma tarihi ayraç içinde aşağıdaki örneğe uygun olarak verilmelidir

Metin içinde: (sayistay.gov.tr, 2013)

Kaynakçada: http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/elekicerik/oecd.htm, (02.05.2013).

Makale yazımı ile ilgili belirtilmeyen diğer konularda bilimsel araştırma ve yazma kuralları esas alınmalıdır.

Bu duyuruda belirtilen kurallara uyulmamasının tüm sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Böyle bir durumda hakem değerlendirme raporuna bakılmaksızın Dergi Yayın Komisyonu ilgili makaleyi yayınlamama hakkını saklı tutar.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır.
 2. Yazar adları ve kurumları ile yazarları çağrıştıracak bilgiler makale içinde yer almamaktadır.
 3. Gönderi dosyası Microsoft Word dokümanı dosyası biçimindedir.
  • Sayfa ölçüleri  üstten  5 cm, alttan 4 cm, soldan ve sağdan 4 cm kalacak şekilde yazılmıştır
  • Metinler Times New Roman, 11 punto, normal, her iki tarafa dayalı olarak yazılmıştır
  • Paragraf başları 0,5 cm içeriden başlamıştır
  • Satır aralığı 1,5 satır olacak şekilde ayarlanmıştır.
  • Paragraf sonrasında aralık (spacing) değeri olarak 6 nk boşluk verilmiştir.
 4. Metin içerisinde gönderme yapılan kaynaklar yazar rehberi’nde belirtildiği şekilde gösterilmiş ve kaynakça yazar rehberi’nde belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.

Koşullar ve Şartlar

 • Hakem süreçlerine tabi tutulan bir bildirinin kabul edilmesi neticesindekatılımcıya kabul metni gönderilecektir. Bu kabul metni dışında katılımcılara vize, konaklama, seyehat vb. konularda IZCEAS Kongresi olarak garanti verilmemektedir. Kongre Organizasyon Komitesi, vize destek mektubu veya vize hizmeti sunmamaktadır. Katılımcılar her türlü vize ve seyahat  işlemlerini kendileri yürütmelidirler. Vizenin kabul edilmemesi vb. nedenler ile oluşabilecek maddi veya manevi zararlardan kongremiz sorumlu değildir.

YAYINLANMA KOŞULLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISBN numarası alınmış elektronik bildiri özeti ve tam metin bildiri kitapçıklarında yer almanın koşuluları şu şekildedir. Metinlerin İntihal denetleme yazılımlarından geçirilmesi (Kongremiz tarafından yapılacaktır.) ve intihal çıkmaması, Hakem değerlendirme sürecinden başarıyla geçmek, Katilim ücretini yatırmak ( http://www.izceas.org/tr/ucretler/ adresinde belirtilen miktarlar) , Bildiri yazarının (en az birisi) kongreye bizzat katılıp sunumunu gerçekleştirmesidir. Bildiri sunumu için hastalık veya daha ağır sayılabilecek mazeretler dahi kabul edilememektedir. Telekonferansla sunum yapilamamaktadir.

Telif Hakkı Düzenlemesi

Hakem değerlendirme süreci sonunda yayına kabul edilen bildirilerin tüm yayın hakları İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi’ne aittir. Yayımlanan bildiriler için telif ücreti ödenmemektedir.

Yazarlar, gönderilen bildirinin başka bir yerde yayınlanmamış veya halen yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmadığına ilişkin  ve değerlendirmek için gönderilen makalelerin yayıma kabul edilmesi durumunda tüm yayın haklarının süresiz olarak İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi’ne ait olduğunu kabul ederler.

İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi’ne gönderilmiş bildiriler ile yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş bildiriler ayrıca Creative Common Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bu lisansa göre dergimizin içeriğini:

 • Paylaşabilirsiniz: İçeriği kısmen yahut bütünüyle çoğaltabilir, yayabilir ve iletebilirsiniz.

Ancak;

 • Atıfta bulunmak kaydı ile: İçeriği kısmen yahut bütünüyle kopyaladığınız, yayınladığınız yahut ilettiğiniz yerde kongremize atıfta bulunmalısınız.
 • Özgünlüğünün korunması kaydı ile: İçeriği değiştiremezsiniz. İçeriği, alıntıladığınız sayfadaki haliyle korumakla yükümlüsünüz.
 • Yaptığınız alıntı üzerinden başkalarınca gerçekleştirilebilecek diğer alıntılarda da bu lisansı korumakla yükümlüsünüz.

İçeriği yukarıdaki şartlar dışında kullanmak, İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi’nin yazılı iznine tabidir. Yazılı izin olmadıkça yukarıdaki şartlar geçerlidir.
Bu lisans, telif sahibinin manevi haklarını kısıtlamaz / zayıflatmaz.

Lisans hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.   | To view English Licence Text click here.

Creative Commons License

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.